Vật lý 10 - Lục hấp dẫn - Bảo Anh



Cho gia tốc rơi tự do trên mặt đất là g=9.8m/. T ìm độ cao của vật có gia tốc rơi tự do là 8.9m/. Biết bán kính trái đất la R=6400km

Giải:

Trên mặt đất ta có:

Ở độ cao đề bài cho ta có:

Lập tỉ lệ 2 biểu thức trên ta được:

 




No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu