💟 These people are waiting to chat with you! 
Check out the activity on your Twoo profile
 

Interesting people on Twoo

 
West Ace, 29, just joined today.
Chat or visit his profile
 
Parveen, 32, just joined today.
Chat or visit his profile
 
James, 30, just joined today.
Chat or visit his profile
 
Amandeep, 37, just joined today.
Chat or visit his profile
 
Improve Your Matches
 

Is your religious duty the most important thing in your life?

 

Yes

 

No

 


Read More Add your Comment 0 comments


Hướng Dẫn Giải Toán Lớp 8 HKII Trường Trần Quốc Toản
ĐỀ CHÍNH THỨC

Câu 1 (4 điểm): Giải các phương trình sau.

a)    12-6x=4(2x+3)

b)  

c)   

d)  

Câu 2 (1,5 điểm): Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số.

a)   

b)  

Câu 3 (1 điểm) Giải bài toán bằng cách lập phương trình.

Hiệu của hai số là 16 và số lớn gấp 5 lần số bé. Tìm hai số đó?

Câu 4 (3,5 điểm): Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH và đường phân giác trong BD.

a)     Chứng minh: Suy ra: AH.BC=AB.AC.

b)    Chứng minh:

c)     Qua C vẽ đường thẳng a song song với BD, từ B kẻ BE a (E a), đường thẳng BE cắt đường thẳng AC tại F. Chứng minh: DA.FC=DC.FA

d)    Chứng minh:


 

Giải

Câu 1:

a)     12-6x = 4(2x+3)

12-6x = 8x+12

8x+6x = 12-12

14x     = 0

  x       = 0

b) 

3(2x+3)=2(4x-2)

6x+9=8x-4

6x-8x=-4-9

-2x=-13

x=

c)    


2x-5=x+1

2x-x=1+5

x=6

 

 

 

hoặc 2x-5= -(x+1)

2x-5=-x-1

2x+x=-1+5

3x=4

x=4/3


d) 

ĐKXĐ:x±5

2x-4=2(x-5)+3(x+5)

2x-4=2x-10+3x+15

2x-5x=5+4

-3x=9

x=-3

Câu 2:

a)    

2x-x >-5+3

X >-2

b) 

7(x+1) ≥ 3(3x-5)

7x+7 ≥ 9x-15

7x-9x ≥ -15-7

-2x ≥ -22

X ≤ 11

Câu 3:

Gọi x là số bé.

Suy ra số lớn: 5x

Theo đề bài ta có:

5x-x=16

4x=16

X=4

Số lớn: 5x=5.4=20

Câu 4:

 

 

 

 

 

 

 

 


a.     Xét hai tam giác BAH và BCA ta có:

(cùng phụ gốc )

chung.

=>:

AH.BC=AB.AC

b.    Vì BD là phân giác của tam giác ABC. Nên Áp dụng tính chất dường phân giác ta có:

Kết hợp với (*) ta được:

c.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Giải:

Ta có:

+=90o

+=90o

=>=

Mà:= (đối đỉnh)

Suy ra: =

Vậy BF là tia phân giác ngoài của góc B.

Áp dụng tính chất phan giác ta có:

Kết hợp với (*) ta được:

=>DA.FC=FA.DC

d. dể thấy hai tham giác FAB và FEC đồng dạng, vì hai tam giác vuông có chung gốc F.

Xét hai tam giác FAE và FBC ta có:

(ở trên)

Gốc F chung

Suy ra: FAEFBC

 


Read More Add your Comment 2 comments


 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu