Giup gium bai BAT DANG THUC ney nhe?Giup gium bai BAT DANG THUC ney nhe?

no nhu the ney ne ma minh giai hk co dc may pan giup jum vi :
cho : x +3y =2 chung minh rang: x^2 +y^2 >= 2/5

·         Giải:

·         Ta có: x+3y=2 => x=2-3y

·         Đặt: f(x)=x2+y2

=(2-3y)2+y2

=10y2-12y+4

=2(5y2-6y+2)

=image0015(5 y2-6y+2)

=image001(25y2-30y+10)

=image001[(5y)2-2.5y.3+9+1)]

=image001[(5y-3)2+1)]

=image001(5y-3)2+image001 image002

Dâú bằng xảy ra khi 5y-3=0=>y=image003

 

·          
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu