Hóa
Bạn nào giúp mình BT hóa này vs>>>? 

1.Dẫn hh gồm H2, CO qua m(g) hh gồm Fe3O4 và CuO (với tỉ lệ mol 1:2) thu được 10,4 gam hh A. Hòa tan hh chất rắn A vào axit H2SO4 loãng dư thu được 0,05 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất).Tìm m
Giải:
Trong Fe3O4 và CuO
Fe+3 +3eàFe
Cu+2+2eàCu
O-2àO+2e
Khi Fe và Cu phản ứng với H2SO4
Feà Fe+3 +3e
Cu àCu+2+2e
N+5+3eàN+2
Số mol NO=0,05 nên số mol N+2
Số mol e N+5 nhận:
n=0,05.3=0,15 (mol)
số mol e N+5 nhận bằng số mol  O-2:
=>số mol O-2 =0,15:2=0,075 (mol)
Khối lượng O
m1=0,075.16=1,2
khối lượng cần tìm:
m=m1+10,4=1,2+10,4=11,6g
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu