Tam giác ABC có đường tròn nội tiếp tiếp xúc với AB, BC, CA?-->

image001
Tam giác ABC có đường tròn nội tiếp tiếp xúc với AB, BC, CA?
Tam giác ABC có đường tròn nội tiếp tiếp xúc với AB, BC, CA lần lượt tại M, N, P. Biết số đo của ba góc A, B, C tỉ lệ với các số 3; 5; 2 thì số đo của góc MNP bằng... độ
Giải:
Ta có: image002:image003:image004=3:5:2
Khi đó ta có: 3x+5X+2x=180
=> 10x=180
=> x=18
Vậy: image002=3x=3.18=54 độ, B=5.18=90 độ, image005=2.18=36
Xét tứ giác MONB ta có:
·       image006
·       OM=ON
Nên: MONB là hình vuông => image007
Vậy: image008=image00990=45.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu