Tam giác ABC có đường tròn nội tiếp tiếp xúc với AB, BC, CA?-->

image001
Tam giác ABC có đường tròn nội tiếp tiếp xúc với AB, BC, CA?
Tam giác ABC có đường tròn nội tiếp tiếp xúc với AB, BC, CA lần lượt tại M, N, P. Biết số đo của ba góc A, B, C tỉ lệ với các số 3; 5; 2 thì số đo của góc MNP bằng... độ
Giải:
Ta có: image002:image003:image004=3:5:2
Khi đó ta có: 3x+5X+2x=180
=> 10x=180
=> x=18
Vậy: image002=3x=3.18=54 độ, B=5.18=90 độ, image005=2.18=36
Xét tứ giác MONB ta có:
·       image006
·       OM=ON
Nên: MONB là hình vuông => image007
Vậy: image008=image00990=45.
1 comment:

  1. Sử dụng phép thay thế số nguyên dương n bằng tích số a.b sao cho a,b nguyên dương và a + b = n. Bằng một dãy các phép thăy thế đó, từ số n = 22 ta có thể thu được số 2013 hay không? Vì sao?

    ReplyDelete

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu