Dap An De Thi Dai Hoc Mon Lich Su Nam 2012
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012

Môn: LỊCH SỬ; Khối: C
(Đáp án – Thang điểm có 03 trang)
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu