nhận biết 3 hỗn hợp sau: (FeO; Fe3O4); (Fe2O3; Fe3O4); và Fe3O4
Cần giúp gấp! Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết 3 hỗn hợp sau: (FeO; Fe3O4); (Fe2O3; Fe3O4); và Fe3O4.?
Giải:
2FeO+1/2O2-->Fe2O3
2Fe3O4+1/2O2-->3Fe2O3
Ta lấy a gam 3 hổn hợp trên theo thứ tự: a1,a2,a3, sau đó nung nó với oxi đến khối lượng không đổi rồi đem ra cân lại, thì sẻ có 3 khối lượng: a1’,a2’,a3’. Hổn hợp nào có khối lượng tăng ít nhất là: a2=(Fe2O3; Fe3O4), khối lượng  tăng nhiều nhất là:a1=(FeO; Fe3O4);, còn lại là: a3= Fe3O4.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu