Nhôm
Cho 200ml dung dịch H2SO4 0,5M vào một dung dịch có chứa a mol NaAlO2 được 7,8g kết tủa. Giá trị của a là:?
A. 0,025     B. 0,05       C. 0,1         D. 0,125
Giải chi tiết hộ mình.
Giải:
Số mol H2SO4:n=0,5.0,2=0,1
H2O+ H2SO4+2NaAlO2-->2Al(OH)3+Na2SO4
x                 2x               2x
Số mol Al(OH)3 kết tủa: n=7,8/(27+17.3)=0,1 (mol)
Vậy là có tan một phần:
3H2SO4+2Al(OH)3-->Al2(SO4)3+6H2O
0,1-x           2/3(o,1-x)
Ta có: 2x-2/3(0,1-x)=0,1<=>8/3x=23/30=>x=0,2875 (mol)
=>a=2x=0,575 (mol)
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu