Giáo Trình Giải Tích 3
Bài giảng bổ sung môn Giải tích A3:

 Tích phân Bội,Tích phân Đường, Tích phân Mặt

Huỳnh Quang Vũ
Current address: Khoa Toán-Tin học, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc
gia Thành phố Hồ Chí Minh, 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, Thành phố Hồ Chí
Minh. Email: hqvu@hcmus.edu.vn
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu