Dap An De Thi Dai Hoc Lich Su Nam 2007
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
----------------

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007

Môn: LỊCH SỬ, khối C
(Đáp án – Thang điểm có 04 trang)
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu