Dap An De Thi Dai Hoc Mon Dia Ly KHoi C Nam 2012
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012
Môn: ĐỊA LÍ; Khối: C

(Đáp án - thang điểm có 04 trang)
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu