Độ đo-Xác suất-Thống kê
Trường đại học Khoa Học Tự Nhiên Hồ Chí Minh
TS.Dương Minh Đức
· Độ đo-Xác suất-Thống kê :   Độ đo-Xác suất (Dương Minh Đức) + Thống kê (Tô Anh Dũng)
          Giới thiệu          
          Đề cương
      BÀI GIẢNG
          Chương 1Độ đo  (xem dạng pdf)
          Chương 2: Tích phân (xem dạng pdf)
          Chương 3
Xác suất . (xem dạng pdf)  
     ĐỀ THI
          
 2009-2010- Đề thi phần Độ đo -Xác suất  (xem dạng pdf )
                                   
 SÁCH THAM KHẢO BẰNG TIẾNG ANH        
       
    P. BILLINGSLEY - Probability and measure. Wiley, 1986 
                             

   L. BREIMAN - Probability , SIAM 1992
                                
   K.L. CHUNG - A course in probability theory  3ed, Academic Press, 2001
                            

   R.J. Larsen and M.L. Marx - An introduction to mathematical statistics and its applications, fourth edition .
                                  Prentice Hall - 2006.

                              http://www.mediafire.com/?nwigmkwzjzmAdd your Comment 0 comments


 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu