Giải Tích A1Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hồ CHí Minh
Ts.Dương Minh Đức
Giáo Trình Giải Tích A1
 · Giải tích A1 :   Giải tích A1- Giải tích cơ sở    +   Giải Tích A1 - Vi tích phân
                    Đề cương : Giải tích A1-Giải tích cơ sở , Giải Tích A1-Vi tích phân
      BÀI GIẢNG
          Chương 1Tập hợp và lý luận cơ bản. (xem dạng pdf)
          Chương 2Ánh xạ. (xem dạng pdf)
          Chương 3
Số nguyên và số hữu tỉ. (xem dạng pdf)
          Chương 4Số thực (xem dạng pdf)
          Chương 5Dãy và chuổi số thực. (xem dạng pdf)
          Chương 6Hàm số liên tục. (xem dạng pdf)
          Chương 7Phép tính vi phân. (xem dạng pdf)
          Chương 8Tích phân. (xem dạng pdf)
        Nên download mathfonts.zip và nạp thêm vào máy tính để đọc các ký hiệu trong các files bài giảng.
     CÁC LỔI IN TRONG QUYỂN GIẢI TÍCH 1  (xem dạng pdf)
      BÀI TẬP                 - Bài giải các bài tập (xem dạng pdf)
      ĐỀ THI
          2006-2007- hệ chính qui
 (xem dạng pdf)
          2007-2008- hệ chính qui và hệ cử nhân tài năng (xem dạng pdf)
          2008-2009- Đề thi môn Giải Tích Cơ sở (xem dạng pdf )
  
      SÁCH THAM KHẢO BẰNG TIẾNG ANH     
             J
ames Stewart - Calculus - Concepts and contexts 2ed., Brooks-Cole, 2002 
                              
            R.J. Larsen and M.L. Marx - An introduction to mathematical statistics and its applications, fourth edition .
                                  Prentice Hall - 2006.
                                 Add your Comment 0 comments


 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu