Toán Lớp 10 - Bất Phương TrìnhGiải và biện luận các bất pt:
(2x-3)(x+2m-2)>0
Giải các bất pt:
a) (x^2+3x+2)(x-3)(1-x^3) < 0
b) (4-x^2)(6+5x-x^2): (x+3) < 0
P/S: dấu 2 chấm là phân số. xin lỗi vì em ko biết đánh dẫu mũ và phân số
Sách ôn tập của em có 3 phần này em chưa làm được, mong thầy và mọi người giúp đỡ
Giải:
(2x-3)(x+2m-2)>0
<=>2x2+(4m-7)x-6m+6>0
Δ=(4m-7)2-4.2(-6m+6)
=16m2-56m+49+48m-48=16m2-8m+1=(4m-1)2≥0, với mọi m.
Nếu Δ=0=>4m-1=0=>m=1/4
Thì bất phương trình vô số nghiệm x.
Nếu Δ>0 =>m≠1/4 thì bất phương trình có nghiệm trong khoản:
x∈(-∞, (7-4m-|4m-1 |)/4) ∪(7-4m+|4m-1 |)/4,+ ∞)
a)   (x^2+3x+2)(x-3)(1-x^3) < 0
(x2+3x+2)(x-3)(1-x3)<0
Ta có:
Đặc f(x)= (x2+3x+2)(x-3)(1-x3)
X2+3x+2=0=>x=-1 và x=-2
x-3=0=>x=3
1-x3=0=>x=1
Ta có bản xét dấu:
x
-∞              -2               -1                   1                       3                    +∞
X2+3x+2
           +           0        -          0            +          |                      +              |           +
x-3
        -               |         -        |           -        |             -         0          +
1-x3
         +             |         +      |         +         1             -         0          -
f(x)
-                   0         +     0         -          0            +         0          -
Từ bản xét dấu=> f(x)<0 <=> x(-∞,-2) (-1,1) ∪(3,+)
b)   (4-x^2)(6+5x-x^2): (x+3) < 0
<=>[(4-x2)(6+5x-x2)]/(x+3)<0
Giải:
Đặt f(x)= [(4-x2)(6+5x-x2)]/(x+3)
Ta có:
 4-x2=0  =>x=2, x=-2
6+5x-x2=0   =>x=-1, x=-6
x+3=0  =>x=-3
ta có bản xét dấu:
x
-∞              -6               -3                  -2                -1            2           +∞
6+5x-x2
           -           0        +           |           +          |              +               0       -     |        -
X+3
           -            |         -       0        +        |       +          |      +      |       +
4-x2
         -             |         -        |         -         0       +         |      +     0       -
f(x)
-                   0         +     ||         -         0       +         0     -      0       +
Từ bản xét dấu ta có:
f(x)<0 <=> x(-∞,-6) (-3,-2) ∪(-1,2)
1 comment:

 1. Giải giúp mìh 3 câu hoá 10 nk:

  1> cho 5,6g Fe tác dụng vs O2, thu được 7,68g hỗn hợp X gồm FeO,Fe2O3,Fe3O4...cần bao nhiêu V HCl 1M để trung hoà hh trên!

  2> nung nóng Fe và S trong bình kín... Cho tất cả 6 sản phẩm tác dụng vs HCl. Tính chất tan trong fản ứng.?

  3> cho 0,2mol H2S tác dụng vs 0,35mol KOH. Tính khối lượng chất sau fản ứng?

  Ai giúp vs, chiều mai thi r.... Tks trc'...

  ReplyDelete

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu