indexGiáo trình giải tích

 

IDevice Icon Mục tiêu giáo trình

Trang bị cho người học những kiến thức và kĩ năng cơ bản về giới hạn, liên tục và phép tính vi phân đối với hàm một biến và hàm nhiều biến. Nhằm tạo cho người học có thể tiếp tục học tập các môn học khác và có thể vận dụng chúng.

Điều kiện tiên quyết: không cần

Thời gian thực hiện giáo trình: 90 tiết. 

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu