Hóa Học Vô Cơ-Tập 3
-->

Hóa Học Vô Cơ Tập 3
Tác giả: Hoàng Nhâm
Nhà Xuất Bản Giáo Dục
·        Chương 1: Phức Chất
·        Chương 2: Các Nguyên Tố Nhóm IIIB
·        Chương 3: Các Nguyên Tố Nhóm IVB
·        Chương 4: Các Nguyên Tố Nhóm VB
·        Chương 5: Các Nguyên Tố Nhóm VIB
·        Chương 6: Các Nguyên Tố Nhóm VIIB
·        Chương 7: Các Nguyên Tố Nhóm VIIIB, Họ Sắt
·        Chương 8: Các Nguyên Tố Nhóm VIIIB, Họ Platin
·        Chương 9: Các Nguyên Tố Nhóm IB
·        Chương 10: Các Nguyên Tố Nhóm IIB
·        Chương 11: Các Nguyên Tố Nhóm Lantanoit
·        Chương 12: Các Nguyên Tố Nhóm Actinoit
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu