Kim loại - bài tập đầu học kì II lớp 12Câu V:( 1.25 điểm)
Đốt cháy hoàn toàn 0.42g hợp chất hữu cơ A chỉ thu được CO2 và H2O.Khi dẫn
toàn bộ sản phẩm và bình chứa dung dịch nước vôi trong thì khối lượng bình tăng thêm 1.86g và có hai gam kết tủa trắng tạo thành sau đó kết tủa từ từ tan,kết thúc pứ lượng kết tủa còn lại 1g.
Xác định CTPT của A.Biết rằng khi hoá hơi m gam A thì VA =40% V của m gam N2 (đo ở cùng điều kiện)
Câu VI: (2 điểm)
Hoà tan 43.71g hh 3 muối cacbonat,cacboant axit, clorua của một kim loại kiềm vào một thể tích dung dịch HCl (lấy dư) thu được dung dịch A và 17.6g khí B. Chia dung dịch A làm hai phần bằng nhau:
Phần I: Cho t/d với dung dịch AgNO3 (lấy dư) thu được 68.88 g kết tủa trắng
Phần II: pứ vừa đủ với 125ml dd KOH 0.8M.Sau pứ cô cạn dd thu được 29.68g hh muối khan
a) Viết các ptpứ có thể xảy ra
b) Xác định tên kim loại kiềm
c) Tính % khối lượng mỗi muối có trong hh đầu
Giải
Câu V:
ở đây kết tủa tan là quá trình:
CaCO3+CO2+H2OàCa(HCO3)2 .
0,01………………………0,01
Nếu ta viết toàn bộ trong 1 phương trình thì có:
3CO2+2Ca(OH)2+H2àCaCO3+Ca(HCO3)2+2H2O
0,03……………………..………0,01…………0,01
Vậy khối lượng CO2 là: mCO2=0,03.44=1.32 g.
=>khối lượng H2O là: mH2O=1,86-1,32=0,54
=>số mol H2O là: nH2O=0,54:18=0,03
Vậy ta có cộng thức của hợp chất A là:
CnH2nOz
Khi hóa hơi ở cùng điều kiện ta có: Vn
Nên: VA=40%VN2
=>nA=40%nN2
Đề cho: mA=mN2
=>MA.nA=MN2.nN2
=> MA.40%nN2= MN2.nN2
=>MA=28:40%=70
Vậy ta có:
12.n+2n+16.z=70
=>14n+16.z=70
=>n=5 và z=0
Vậy ta có công thức là:  C5H10.
Câu VI: gọi B là kim loại đã cho:
a.     Ta có phương trình:
B2CO3+2HCl à2BCl+H2O+CO2.
BHCO3+HClàBCl+CO2+H2O
Vậy trong dd A có: BCl và HCl
Khi phản ứng với KOH
HCl+KOHàKCl+H2O
0,1…..0,1…..0,1

Khi phản ứng cới AgNO3
BCl+AgNO3àBNO3+AgCl
0,38……………………….0,38
HCl+AgNO3 àHNO3+AgCl
0,1… 0,1…………… …..0,1
b.    Số mol AgCl: n=68.88: (108+35.5)=0,48 mol.
Khối lượng BCl trong 29,68 muối khan là:
mBCl=29,68-mKCl=29,68-7.45=22,23 g.
ð MBCl=22,23:0,38=58,5
ð MB=58,5-35,5=23
Vậy B là Na.
c.      Số mol khí cacbonat: nCO2=17,6:44=0,4 mol.
Ta để ý: Na2CO3,NaHCO3, NaCl  à  NaCl

Gọi x là số mol Na2CO3, y là số mol NaHCO3 , z là số mol NaCl ta có hệ:
ü X+y=0,4  (dựa vào số mol CO3)
ü 2x+y+z=0,38.2 (dựa vào số mol Na=2 lần số mol BCl)
ü 106x+84y+58.5z=43,71
Giải hệ trên ta được: x=0,3 mol và y=0,1mol và z=0,06 mol
ð mNà2CO3=0,3.106=31,8 g          =>%mNa2CO3=31,8.100/43,71=72,75%
mNaHCO3=0,1.84=8,4 g              =>%mNaHCO3=8,4.100/43,71=19,22%
%mNaCl=100%-72,75%-19,33%=8,03%
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu