Bài toán căn thức lớp 9 hayx4+=1995

nhân 2 vế cho 4:

4x4+4=4.1995

=>4x4-4.1995+4.=0

=>4x4+4x2+1-4x2-4.1995+4.-1=0

=>(2x+1)2-[4(x2-1995)-4+1]=0

=>(2x+1)2-(2-1)2=0

=>(2x+1)2=(2-1)2.

=>2x+1=2-1 hoặc 2x+1=-(2-1)

Với: 2x+1=2-1

=>2x+2=2

=>x+1=

=>x2+2x+1=x2+1995  (điều kiện x-1)

=>2x=1994

=>x=997 (thỏa điều kiện)

Với 2x+1=-(2-1)

=>2x+1=1-2

=>2x=-2

=>-x=

=>x2=x2+1995 (điều kiện x0)

=>0=1995 vô lý

=> phương trình vô nghiệm.

Kết luận phương trình có nghiệm là: x=997

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu