Trắc Nghiệm Hóa Học - Định Luật Bảo Toàn Khối LượngTrang Anh Nam

Trắc Nghiệm Ôn Định luật bảo toàn khối lượng.

1) Bài 1: Đề thi đại học 2007: 
Hoà tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp gồm Fe2O3, MgO, ZnO trong 500 ml axit H2SO4 0,1M(vừa đủ). Sau phản ứng, hỗn hợp muối sunfat khan thu được khi cô cạn dung dịch có khối lượng là (cho H = 1, O = 16, Mg = 24, S = 32, Fe = 56, Zn = 65
a) 6,81 gam.
b) 4,81 gam
c) 3,81 gam
d) 5,81 gam.

2)  Đề thi đại học A-2008 : 
Cho 2,13 gam hỗn hợp X gồm ba kim loại Mg, Cu và Al ở dạng bột tác dụng hoàn toàn với oxi thu được hỗn hợp Y gồm các oxit có khối lượng 3,33 gam. Thể tích dung dịch HCl 2M vừa đủ để phản ứng hết với Y là
a)  57 ml.
b) 50 ml.
c) 75 ml.
d) 90 ml.

3) Đề thi đại học khối A- 2008: Đun nóng hỗn hợp khí gồm 0,06 mol C2H2 và 0,04 mol H2 với xúc tác Ni, sau một thời gianthu được hỗn hợp khí Y. Dẫn toàn bộ hỗn hợp Y lội từ từ qua bình đựng dung dịch brom (dư) thì còn lại 0,448 lít hỗn hợp khí Z (ở đktc) có tỉ khối so với O2 là 0,5. Khối lượng bình dung dịch brom tăng là
a) 1,04 gam.
b) 1,32 gam.
c) 1,64 gam.
d) 1,20 gam

4) Đề thi đại học khối A-2008:
Trung hoà 5,48 gam hỗn hợp gồm axit axetic, phenol và axit benzoic, cần dùng 600 ml dung dịch NaOH 0,1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được hỗn hợp chất rắn khan có khối lượng là
  
a) 8,64 gam.
b) 6,84 gam.
c) 4,90 gam.
d) 6,80 gam.

5) Đề thi đại học Khối B- 2008
Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn 
dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là
a) 17,80 gam.
b) 18,24 gam.
c) 16,68 gam.
d) 18,38 gam

6) Đề thi đại học Khối A- 2009
Cho 10 gam amin đơn chức X phản ứng hoàn toàn với HCl (dư), thu được 15 gam muối. 
Số đồng phân cấu tạo của X là 
a) 4
b) 8
c) 5
d) 7

7)  Đề thi đại học Khối A- 2009
Cho 3,68 gam hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 
10% thu được 2,24 lít khí H2 (ở đktc). Khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng là 
a) 101,68 gam.
b) 88,20 gam.
c) 101,48 gam.
d) 97,80 gam.

8) Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp K2O, Al2O3 vào nước được dung dịch A chỉ chứa một chất tan duy nhất. Cho từ từ 275 ml dung dịch HCl 2M vào dung dịch A thấy tạo ra 11,7 gam kết tủa. Tính m
a) 29,4 gam
b) 17,15  gam
c) 14,7 gam
d) 24,5 gam

9) Đề thi đại học A-2009 
Hoà tan hoàn toàn 14,6 gam hỗn hợp X gồm Al và Sn bằng dung dịch HCl (dư), thu được 
5,6 lít khí H2 (ở đktc). Thể tích khí O2 (ở đktc) cần để phản ứng hoàn toàn với 14,6 gam 
hỗn hợp X là 
a) 2,80 lít
b) 1,68 lít.
c) 4,48 lít
d) 3,92 lít

10)  Hoà tan hết 11 gam hỗn hợp kim loại gồm Al , Fe, Zn trong dung dịch H2SO4 loãng thu được 0,4 mol H2 và x gam hỗn hợp muối khan. Tính x ? .
a) 48,6 gam
b) 49,4 gam
c) 89,3 gam
d) 56,4 gam
11) Đốt cháy hết 2,86 gam hỗn hợp kim loại gồm Al, Fe , Cu được 4,14 gam hỗn hợp 3 oxit . Để hoà tan hết hỗn hợp oxit này, phải dùng đúng 0,4 lít dung dịch HCl và thu được dung dịch X. Cô cạn dung dich X thì khối lượng muối khan là bao nhêu ? .
a) 9,45 gam
b) 7,49 gam
c) 8,54 gam
d) 6,45 gam

12) Cho 24,12gam hỗn hợp X gồm CuO , Fe2O3 , Al2O3 tác dụng vừa đủ với 350ml dd HNO3 4M rồi đun đến khan dung dịch sau phản ứng thì thu được m gam hỗn hợp muối khan . Tính m .
a) 77,92 gam
b) 86,8 gam
c) 76,34 gam
d) 99,72 gam

13) Cho 16 gam hỗn hợp X gồm một kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ tác dụng hết với nước thu đuợc dung dịch B và 3,36 lít khí H2 (đktc) . Nếu cô cạn dung dịch B được m1 gam hỗn hợp rắn , còn nếu trung hoà dung dich B bằng dung dich HCl rồi cô cạn dung dịch sản phẩm thì được m2 gam hỗn hợp muối khan . Tính m1 và m2 .
a)  21,1 gam , 26,65gam
b)  12,3gam,36,65gam
c) 54,3gam,76,3gam
d) 12,3gam ,67,4gam

14) đun nóng 7,6 g hỗn hợp X gồm axetilen ,etilen, H2 trong bình kín với xúc tác Ni thu Được hỗn hợp Y , đốt cháy Y,dẫn sản phẩm qua bình 1 đựng H2SO4 đặc , bình 2 đựng Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình 1 tăng 14.4 g.Khối lượng bình 2 tăng là
a) 6g
b) 9,6g
c) 22g
d) 35,2g

15) Hoà tan hoàn toàn 25,12 gam hỗn hợp 3 kim loại Mg, Al, Fe trong dung dịch HCl dư thu được 13,44 lít khí H2 (đktc) và m (gam) muối. Tính m?
a) 67,72 g
b) 72,67 g
c) 67,27 g
d) 77,62  g

16) Cho 24,4 gam hỗn hợp Na2CO3 và K2CO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch BaCl2. Sau phản ứng thu được 39,4 gam kết tủa. Lọc tách kết tủa, cô cạn dung dịch thu được m gam muối clorua. m có giá trị là
a) 2,66 gam 
b) 22,6 gam
c) 26,6 gam
d)  6,26 gam

17) Hoà tan hoàn toàn 10,14 gam hợp kim Cu, Mg, Al bằng dung dịch HCl dư thu được 7,84 lít khí A (đktc) và 1,54 gam chất rắn B và dung dịch C. Cô cạn dung dịch C thu được m gam muối. m có giá trị là
a) 33.45 gam
b) 33,25 gam
c) 32,99 gam 
d) 35,58 gam

18) Trộn 5,4 gam Al với 6,0 gam Fe2O3 rồi nung nóng để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm. Sau phản ứng ta thu được m gam hỗn hợp chất rắn. Giá trị của m là
a) 2,24 gam
b) 9,40 gam
c) 10,20 gam
d) 11,40 gam

19) Thổi một luồng khí CO dư qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp gồm CuO, Fe2O3, FeO, Al2O3 nung nóng thu được 2,5 gam chất rắn. Toàn bộ khí thoát ra sục vào nước vôi trong dư thấy có 15 gam kết tủa trắng. Khối lượng của hỗn hợp oxit kim loại ban đầu là (biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn)
a) 7,4 gam
b) 4,9 gam
c) 9,8 gam
d) 23 gam

20)

Chia 1,24 gam hỗn hợp hai kim loại có hoá trị không đổi thành 2 phần bằng nhau:

-          Phần 1: bị oxi hoá hoàn toàn thu được 0,78 gam hỗn hợp oxit.

-          Phần 2: tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng thu được V lít khí H2 (đktc). Cô cạn dung dịch thu được m gam muối khan.

  1. Giá trị của V là

:

a) 2,24 lít 
b) 0,112 lít
c) 0,56 lít 
d) 0,224 lít

21) Đề Giống như câu 20. Giá trị của m là:
a) 1,58 gam
b) 15,8 gam
c) 2,54 gam
d) 25,4 gam

22) Khử hoàn toàn 32 gam hỗn hợp CuO và Fe2O3 bằng khí H2 dư thu được 9 gam H2O. Khối lượng kim loại thu được là
a) 12 gam
b) 16 gam
c) 24 gam
d) 26 gam

23) Cho từ từ một luồng khí CO qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp Fe và các oxit của Fe đun nóng thu được 64 gam Fe. Dẫn khí thu được sau phản ứng qua nước vôi trong có dư tạo 40 gam kết tủa . M có giá trị là
a) 70,4 gam
b) 60,4 gam
c) 68,2 gam
d) 70,2 gam

24)

Cho luồng khí CO dư đi qua ống sứ đựng hỗn hợp Fe3O4 và CuO đun nóng đến phản ứng

hoàn toàn, thu được 2,32g hỗn hợp kim loại. Khí thoát ra cho đi vào bình đựng dung dịch

Ca(OH)2 dư thấy tạo ra 5 gam kết tủa. Khối lượng hỗn hợp 2 oxit kim loại ban đầu là

a) 3,12 gam
b) 3,92 gam
c) 3,22 gam 
d) 4,2 gam

25)

Cho 15 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg, Al tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư thu

được 8,96 lít H2 ( đktc). Tính khối lượng muối thu được

a)  40,4 gam
b) 60,3 gam
c) 54,4 gam 
d) 43,4 gam
26)

Trộn 2,7 gam Al với 15 gam hỗn hợp X gồm  Fe2O3 và FeO rồi nung nóng một thời gian

để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm. Sau phản ứng ta thu được m gam hỗn hợp chất rắn.

Giá trị của m là

a) 17,7 gam
b) 10 gam
c) 16,7 gam 
d) 18,7 gam

27)

Nung 13,4 gam muối cacbonat của hai kim loại kiềm thổ sau phản ứng thu đươc 6,8 gam

chất rắn và khí A. Hấp thu hoàn toàn khí A trên vào Ca(OH)2 dư thu được m gam kết tủa.

Giá trị của m là

a) 20 gam
b) 15 gam
c) 18 gam 
d) 17 gam


Script provided by Tranganhnam@yahoo.com
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu