Toán Lớp 10 HKIIĐề thi HKII môn toán Lớp 10

I. PHẦN CHUNG DÀNH CHO TẤT CẢ HỌC SINH: (7,0 điểm)

Câu I. (1,0 điểm)

Giải bất phương trình: image001

Câu II:(2,0 điểm)

1) Giải phương trình: image002.

2) Tìm các giá trị của m để biểu thức sau luôn không âm:

f(x) = m.x2 – 4x + m

Câu III:(2,0 điểm)

1) Cho 900 < x < 1800 và sinx = image003. Tính giá trị biểu thức:

image004

2) Cho a, b, c lần lượi là độ dài 3 cạnh của tam giác ABC. Chứng minh rằng:

image005

Câu IV:(1,0 điểm)

Số lượng sách bán ra của một cửa hàng các tháng trong năm 2010 được thống kê trong bảng sau đây ( số lượng quyển):

Tháng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Số lượng

430

560

450

550

760

430

525

410

635

450

800

950

Tính số trung bình và số trung vị của mẫu số liệu trên.

Câu V:(1,0 điểm)

Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M(9; 1). Lập phương trình đường thẳng (d) đi qua M cắt các tia Ox, Oy lần lượt tại A; B sao cho diện tích image006 nhỏ nhất.

II. PHẦN RIÊNG: (3,0 điểm) ( Thí sinh chỉ được chọn A hoặc B, nếu chọn cả A và B sẽ không được tính điểm ở phần riêng)

A. Dành cho học sinh học chương trình chuẩn.

Câu VIa:(1,0 điểm)

Tìm các giá trị của m để phương trình (m + 2)x2 + 2(2m - 3)x + 5m - 6 = 0 có hai nghiệm phân biệt trái dấu.

Câu VII.a:(2,0 điểm)

1) Trong mặt phẳng Oxy cho điểm A(- 2; 3) và đường thẳng (D) có phương trình

3x + y - 7 = 0. Viết phương trình tham số của đường thẳng image007 đi qua A vuông góc với (D) và tìm tọa độ giao điểm M của image007 với (D).

2) Viết phương trình chính tắc của elip (E) biết (E) có một tiêu điểm image008 và đi qua điểm image009.

B. Dành cho học sinh học chương trình nâng cao.

Câu VI.b:(1,0 điểm)

Giải phương trình sau: 9image010.

Câu VIIb:(2,0 điểm)

1) Viết phương trình chính tắc của Hypebol (H) biết (H) đi qua điểm image011 và một đường tiệm cận của (H) tạo với trục tung một góc 300.

2) Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho hình chữ nhật ABCD tâm I có cạnh AB nằm trên đường thẳng image012 và AB = 2.AD.

Lập phương trình đường thẳng AD, BC

…………………………Hết……………………….

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu