Home » » Tìm giá trị của x để biểu thức sau là số tự nhiên

Tìm giá trị của x để biểu thức sau là số tự nhiên

Written By Nam Tranganh on Wednesday, March 6, 2013 | 3:37 PM

Tìm giá trị của x để biểu thức sau là số tự nhiên : (x^2 +7) / (x + 7)?

Giải:

image001

Để ở trên là số nguyên thì 56 phải chia hết cho x +7

Ước của 56 có:14,28,56, 7,8,4,2,1 và số âm -56,-28,-14,-7,-8,-4,-2,-1

image002

Thật chất ta có thể loại các số âm từ đầu vì nếu x-7 âm thì A sẽ âm do x2+7 dương. Số âm không phải là số tự nhiên.

A=-71,A=-44,A=-32 loại hết luôn nha.

Vậy x=-6,-5,-3,0,1,7,21,49.

Share this article :

0 comments:

Post a Comment