Mg tác dụng với HNO3
Khi cho kim loại Mg tác dụng với HNO3, sau phản ứng thu được sản phẩm khử Y duy nhất, biết số phân tử HNO3 khô?
Khi cho kim loại Mg tác dụng với HNO3, sau phản ứng thu được sản phẩm khử Y duy nhất, biết số phân tử HNO3 không bị khử gấp 4 lần số phân tử HNO3 bị khử. Tổng hệ số của các chất (là các số nguyên tối giản) có trong phương trình khi cân bằng là
A. 24 B. 22 C. 20 D. 29
Giải:
Mg+HNO3-->Mg(NO3)
Mg-->Mg+2+2e
a…………………2a
Mg+2+2NO3--->Mg(NO3)2.
a………..2a
N+5+(5-x)e-->N+x.
b……(5-x)b
Ta thấy số mol NO3- trong phàn axit không bị khử bằng số mol e của Mg.
=>(5-x)b=2a và a=4b.=>(5-x)b=8b=>5-x=8=>x=-3.
Vậy tạo ra NH3.
Ta có phương trình: 4Mg+10HNO3-->4Mg(NO3)2+NH4NO3+3H2O.
Đáp số là 22. B.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu