Hóa lớp 10
Hoa hoc 10 vao day giai gium minh nhe?
1) Trộn 30 ml dd H2SO4 0.25M với 40 ml dd NaOH 0.2M . Nồng độ mol dd Na2SO4 thu được là:
a. 0.107M b. 0.057M c. 0.285M d. 0.357M
Giải:
15H2SO4+     16NaOH-->Na2SO4+14NaHSO4+16H2O
0,0075…….…0,008………0,0005
CM=n/V=0,0005/V. 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu