Hóa 12 (Nhôm)
Hóa 12 
Cho 200ml dung dịch AlCl3 1M vào 65Oml dung dịch NaOH 1M thu được m gam kết tủa. Gía trị m là? 5 sao cho người sớm nhất n_n
Giải:
4AlCl3+13NaOH-->12NaCl+3Al(OH)3+Na[Al(OH)4]
0,2……0,65……………………………0,15
Vậy m=0,15.(27+17.3)=11,7 g
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu