Hình HọcCho tam giác ABC cân tại A .Đường cao kẻ xuống đáy và đường cao kẻ xuống cạnh bên có độ dài lần lượt là 5 cm?

và 6 cm .Khi đó BC bằng bao nhiêu?

Giải: Untitled1

Trong Tam Giác ABH thì: AB2=AH2+HB2=52+HB2=25+HB2=> AB=image002

Trong tam giác ABG thì: AB2=AG2+BG2=AG2+62=AG2+36

ó25+HB2= AG2+36=>AG=image003

Trong Tam Giác BCG thì: BC2=CG2+GB2=(CA+AG)2+36=(AB+AG)2+36

ó BC2=(AB+AG)2+36

ó(2HB)2=(image002+image003)2+36

ó4HB2=25+HB2+2image002.image003+HB2-11+36

ó4HB2=50+2HB2+2image002.image003

ó0=50-2HB2+2image002.image003

ó0=25-HB2+image002.image003

óHB2-25=image002.image003

ó( HB2-25)2=(25+HB2)(HB2-11)

óHB4-50HB2+625=HB4+14HB2-275

ó900=64HB2=>HB=image004=image005

=>AB=2HB=image006=7,5
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu