De Thi Dai hoc Mon Vat Ly Khoi A Nam 2010 Ma De 716
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi có 07 trang)

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010
Môn: VẬT LÍ; KHỐI A
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu