De Thi Dai Hoc Mon Hoa Khoi A nam 2012 ma de 752
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi có 06 trang)

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012
Môn: HOÁ HỌC; Khối A
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu