De Thi Dai Hoc Mon Hoa Khoi B nam 2012 Ma De 572BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi có 06 trang)

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012
Môn: HOÁ HỌC; Khối B
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu